NPI - kvalitet & miljö

Kvalitet & miljö

Kvalitet

Vi har ett kvalitetssystem upprättat med SS-EN ISO 9001 som grund. Till varje jobb fastställs/utformas en kvalitetsplan med tillhörande kontrollprogram. Planen innehåller de rutiner och kontroller som enligt gällande föreskrifter och egen erfarenhet skapar bättre effektivitet och ordning i arbetet, i kombination med en god arbetsmiljö för de anställda. Vi strävar hela tiden efter att leverera bästa resultat på ett säkert sätt. Våra leverantörer väljs efter sin förmåga att uppfylla ställda kvalitetskrav och krav på leveransprecision.

Om du vill veta mer om vår kalitetssäkring är du varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Miljö

Vi arbetar för att införa och utveckla ett miljöstyrningssystem med miljötänkande utifrån EN ISO 14001 och eftersträvar att i varje projekt, så långt som möjligt, arbeta för en miljövänlig tillverkning och installation. Vi följer därför och håller oss informerade om nya lagar och förordningar, samt bevakar nya material och metoder som innebär miljövänligare alternativ.

Vår policy är att eftersträva minsta möjliga miljöpåverkan vad det gäller vår totala verksamhet både inom- och utom företaget.

NPI Ventilation

Våra mål

För att nå våra mål mot att minska vår miljöpåverkan har vi satt upp tydliga riktlinjer som hjälper oss utvecklas i det dagliga arbetet:

  • Arbeta för att minska spill genom förbättrade tillverkningsmetoder och på andra sätt hushålla med utnyttjandet av våra resurser.
  • Vid inköp prioritera produkter och tjänster med mindre belastning på miljön framför i övrigt likvärda alternativ.
  • Vi ska se till att policyn är väl dokumenterad och underhållen och kommunicerad till de anställda.
  • Vi ska välja transporttjänster av företag som kan erbjuda effektiva transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
  • Arbeta för att källsortera både företagets interna avfall vid tillverkning och externa vid montering ute på byggarbets- platserna. Samt aktivt verka för att personal och verksamhet följer kretsloppstänkandet.
  • Vi ska vara lyhörda på kunders önskemål om användandet av särskilda miljöanpassade produkter.
  • Vara medvetna och informerade om nya och produktionsmetoder som har mindre inverkan på inre och yttre miljö.
  • Vi ska bedriva vår verksamhet i enlighet med gällande miljölagstiftningar samt med god marginal nå de av myndighet satta kraven.
  • Vi ska kräva engagemang och miljömedvetenhet av våra leverantörer.
  • Vi ska ha en miljöstyrning som går ihop med en för dom anställda bra arbetsmiljö.

För oss är mijlöarbetet ett ständigt förbättrings- och uppföljningsarbete.

Anders Nordin, NPI ventilation AB